บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท จำกัด ( P Agency for Real Estate) เป็นบริษัทบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์ รับให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด และมีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานขายอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดีและรองรับโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย  มีจุดประสงค์หลักเพื่อบริการการขายอสังหาริมทรัพย์ให้รวดเร็วเห็นผลชัดเจนประหยัดเวลา ลดขึ้นตอนในการทำงานของโครงการ เจ้าของทรัพย์ ทั้งด้านประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และ หน่วยงานกรมที่ดิน

    PAgency      มีทีมที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่รองรับโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และTPQI (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)  สามารถคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ การหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม คำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนจนครบถ้วนขบวนการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์

  P Agency       จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 บริหารการขายมาแล้วกว่า 7โครงการ   สามารถปิดโครงการและเปิดเฟสใหม่ได้ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง จึงเป็นที่ต้องการของโครงการที่ต้องการปิดการขายที่ไวและลดภาระการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์