ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย คำนวณรายได้และภาระการชำระหนี้เบื่องต้นและความเป็นไปได้ในการยื่นขอกู้ คำนวณระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ และสามารถเสนอแนะวิธีการยื่นกู้ได้ตรงกับความสามารถของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการปิดหนี้ ก่อนการยื่นกู้ บริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

บริการสำหรับผู้จะซื้อ

P Agency จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
• เสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ 
• เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
• พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ 
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
• ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์


บริการสำหรับผู้ที่ต้องการขาย

P Agency จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ผู้ที่ต้องการขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
• เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน 
• เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อด้วยการนำเสนอหลายช่องทาง 
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอนและ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• ดำเนินการตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้องในวันโอนกรรมสิทธิ์

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์-ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมายและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS